Vzor zmluvy

Zmluva o dielo

uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.

Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov

Čl. I 
Zmluvné strany

Zhotoviteľ:       Názov firmy: Mihaličova Eva    
Sídlo firmy:  ul.Kukučínova  2043; 06901 Snina
Zastúpený: meno a priezvisko, vrátane funkcie  Eva Mihaličova
IČO:  34 568 085
(v ďalšom „zhotoviteľ)

Objednávateľ:     Meno a Priezvisko: 
            Adresa :  
(v ďalšom „objednávateľ)


                                                                                                                        Čl. II 
                                                                                                               Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie videozáznamu-zostrihu svadby objednávateľa v termíne ........... v rozsahu max ..... minút, v čase od ... hod do .......hodiny po polnoci. 

                                                                                                                      Čl. III 
                                                                                                     Termíny a miesto plnenia

Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať dielo uvedené v čl. II tejto zmluvy do 30 dní od zhotovenia záznamu svadby.

                                                                                                                      Čl. IV 
                                                                                                               Cena za dielo

Cenu za dielo si zmluvné strany vzájomne dohodli na ....... Eur (slovom: ....... eur) pre ......... a okolie.

                                                                                                                      Čl. V 
                                                                                                        Platobné podmienky

Objednávateľ sa zaväzuje platby realizovať  prevodom na účet resp.dobierkou a to tak, že pri podpise zmluvy prevedie zálohu 100 EUR na účet. 

účet č.: SK35 5900 0000 0015 1567 5407

Zostávajúcich ....... EUR zaplatí pri prevzatí diela, t,j. odovzdaní-prevzatí svadobného zostrihu na DVD nosiči zaslaného zhotoviteľom na dobierku.  
Do správy pre prijímateľa uveďte svoje meno a priezvisko. 
Zmluva sa stáva platnou až písomným alebo emailovým potvrdením o uhradení zálohy a po záväznej rezervácii termínu.

                                                                                                                      Čl. VI 
                                                                                                            Ďalšie ujednania

1.Objednávateľ diela poskytne zhotoviteľovi pokyny ohľadne priebehu a videozáznamu svadby (tzv.scenár) min. 2 dni pred svadbou, v ktorom objednávateľ vyznačí všetky požiadavky a tzv.scenár svadby, ktorý bude záväzný pre obe strany. Zhotoviteľ diela nenesie zodpovednosť za škodu, ktorá vznikne z titulu náhlych zmien alebo neposkytnutia súčinnosti a pokynov na strane objednávateľa.
2. V prípade zlyhania záznamovej techniky zníži zhotoviteľ alikvotnú časť ceny za dielo v pomere k dĺžke svadby a celkovej dobe záznamu max. ……  minút. 
 3Zmluvné strany sa v zmysle § 538 Obchodného zákonníka dohodli, že zhotoviteľ diela môže poveriť jeho vykonaním inú osobu. Pri vykonávaní diela inou osobu má zhotoviteľ zodpovednosť, akoby dielo vykonával sám.

                                                                                                                   Čl. VII
                                                                                                                   Sankcie

1. V prípade oneskoreného odovzdania predmetu tejto zmluvy uhradí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z hodnoty diela za každý deň omeškania.

2. V prípade oneskorenej úhrady faktúry je objednávateľ povinný uhradiť dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z hodnoty neuhradenej ceny za dielo za každý deň omeškania.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že zaplatená záloha uvedená v čl.5 tejto zmluvy, je NEVRATNÁ a v prípade odstúpenia od zmluvy alebo vypovedania zmluvy zo strany objednávateľa má táto záloha charakter písomne dohodnutej zmluvnej pokuty a ako taká vo vyššie uvedených prípadoch prepadá v prospech zhotoviteľa v plnej výške.V prípade zrušenia záznamu videa svadby zo strany zhotoviteľa je zhotoviteľ povinný vrátiť zálohu v plnej výške.

                                                                                                                  Čl. VIII 
                                                                                          Doba trvania a skončenie zmluvy  
1.   Zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú.
2.   Zmluva môže skončiť:
dohodou zmluvných strán
výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán v zmysle bodu 3 tohto článku zmluvy
odstúpením od zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka
3.   Výpoveď zo zmluvy môže dať ktorákoľvek zo zmluvných strán aj bez udania dôvodu zaslaním písomnej výpovede druhej zmluvnej strane na adresu jej sídla, zapísanú v obchodnom registri v čase odosielania výpovede. Výpovedná lehota je 3 mesiace a začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená.
4.   Skončením platnosti a účinnosti tejto zmluvy akoukoľvek formou nezaniká právo zmluvných strán na náhradu nákladov, škôd a strát.
5. Pôvodný kamerový záznam archivujeme po dobu 30 kalendárnych dní od odovzdania zostrihaného záznamu.

                                                                                                                    Čl. IX 
                                                                                                    Záverečné ustanovenia
1. Zmluvné strany sa v súlade s § 262 ods. 1/ a 2/ Obchodného zákonníka dohodli, že záväzkové vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy sa spravujú Obchodným zákonníkom. Pre vzťahy vyplývajúce zo zmluvy a pre ktoré neplatia osobitné ustanovenia tejto zmluvy, platia v súlade s vyššie uvedeným predpisy a ustanovenia vyplývajúce z Obchodného zákonníka a súvisiacich predpisov. 
2. Akékoľvek zmeny alebo dodatky tejto zmluvy musia byť vykonané písomne, schválené a podpísané obidvomi zmluvnými stranami. Tieto dodatky sa stanú jej neoddeliteľnou súčasťou. 
3. Táto zmluva o dielo je vyhotovená v 2 vyhotoveniach. Každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie. 
4. Zmluva je uzavretá slobodne, vážne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali.

V Snine dňa  ..................

 

………………………………………..                    ………………………………………

 

zhotoviteľ                                                                  objednávateľ

2019 © videosvadby.sk - všetky práva vyhradené
Obsah www stránky je možné používať len so súhlasom majiteľa stránky

webdesign © bart.sk